Gillian Elisa joins Belonging cast

Following her recent appearance in S4C's Craith/Hidden Gillian joins the Belonging cast, playing the role of Sheila as the production tours Wales again in 2018.

Oh the last few days have been wonderful for me. This part has come out of the blue – and I feel really ready for it. I know a lot of companies are doing plays about dementia, but I felt so drawn to this script and especially the part that was offered.

My characters name is Sheila and she’s quite upbeat, she’s a survivor. She feels feisty! 

Sheila (Gillian Elisa) and Gareth (Sion Pritchard)

Sheila (Gillian Elisa) and Gareth (Sion Pritchard)

Sion Pritchard and I are the two new people in the cast, even though the original cast have performed it before they’re starting their own processes from scratch with us. This is a a new set up, a new pattern and a new journey. I’m really impressed that Peter Doran won Best Director and Llion Williams won Best Actor. I’ll have to pull my socks up!

I think Belonging will help a lot of people. I hope people can find things in it that they can draw upon and connect to. I think it would have helped me if it had been on when I was still caring for my brother.  My brother Alun died in November. He had dementia, but I somehow came through that. Two of my aunties also had it, so I’ve experienced the illness first hand. I thought ‘I can offer something here. I can help’. I like the humour in Belonging - humour is what kept my brother and I going. I think without humour this world wouldn’t be worth living in.

Sometimes you do get angry and frustrated when someone you love suddenly changes and you don’t know how you’re going to cope with it, but you do cope with it. You’re constantly learning, I even feel like I’m still learning now.

When I went through it with my family members I felt I was learning the hard way and I hope I can pass on my own experiences by doing this play to help other people.

Belonging is about to tour Wales from April 26. Please visit the Belonging page for venues and dates near you. 

 Mae Gillian Elisa yn ymuno â'r cast Perthyn

Yn dilyn ei ymddangosiad diweddar yn Craith / Hidden ar S4C, mae Gillian yn ymuno â'r cast Perthyn, gan chwarae rôl Sheila fel teithiau cynhyrchu Cymru eto yn 2018.

Mae’r ychydig ddiwrnodau diwethaf wedi bod yn wych i mi. Daeth y rhan hon allan o unman – ac rydw i wir yn teimlo’n barod ar ei gyfer. Rwy’n gwybod bod nifer o gwmnïau’n gwneud dramâu am ddementia, ond roedd rhywbeth deniadol iawn am y sgript yma ac yn enwedig am y rhan a gynigwyd i mi.

Enw fy nghymeriad yw Sheila ac mae hi’n berson go bositif, mae hi wedi goroesi llawer. Mae hi’n teimlo’n ewn! Rwy’n canfod ei chymeriad mwy a mwy wrth i ni ymarfer.

Sion Pritchard a finnau yw’r ddau berson newydd yn y cast, er bod y cast gwreiddiol wedi perfformio’r ddrama o’r blaen, maen nhw’n dechrau’r broses o’r dechrau gyda ni. Mae hwn yn drefniant newydd, yn batrwm newydd ac yn daith newydd. Rwy’n hynod falch bod Peter Doran wedi ennill Cyfarwyddwr Gorau a bod Llion Williams wedi ennill Actor Gorau. Bydd rhaid i mi weithio’n galetach!

Sian (Karin Diamond) and Sheila (Gillian Elisa)

Sian (Karin Diamond) and Sheila (Gillian Elisa)

Rwy’n credu bydd Perthyn yn helpu llawer o bobl. Rwy’n gobeithio bod pobl yn gallu gweld pethau yn y ddrama y gallant eu defnyddio a chysylltu â hwy. Rwy’n credu byddai hyn wedi fy helpu i pe byddai wedi bod ymlaen pan roeddwn dal i ofalu am fy mrawd. Bu fy mrawd Alun farw ym mis Tachwedd, roedd ganddo ddementia, ond rhywsut roeddwn i’n ffodus. Roedd gan ddwy o fy modrybedd y cyflwr hefyd, felly mae gennyf brofiad personol o’r cyflwr. Roeddwn i’n meddwl ‘Gallaf gynnig rhywbeth yma. Gallaf helpu’. Rwy’n hoffi’r hiwmor yn Perthyn ­– hiwmor oedd beth gadwodd fi a fy mrawd i fynd. Byddai dim gwerth byw yn y byd yma heb hiwmor yn fy marn i.

Weithiau rydych chi’n gwylltio neu gythruddo pan mae rhywun rydych yn ei garu yn newid yn sydyn a’ch bod ddim yn gwybod sut byddwch yn ymdopi gyda’r sefyllfa, ond rydych chi’n dysgu i ymdopi. Rydych chi’n dysgu o hyd, rydw i hyd yn oed yn teimlo fy mod yn dal i ddysgu nawr.

Pan es i drwy’r sefyllfa gydag aelodau o fy nheulu, roeddwn yn teimlo fy mod yn dysgu’r ffordd anodd ac rwyf yn gobeithio y gallaf basio fy mhrofiadau fy hun ymlaen trwy wneud y ddrama hon i helpu pobl eraill.

Mae Perthyn ar fin taith Cymru o fis Ebrill 26. Ewch i'r dudalen Perthyn am leoliadau a dyddiadau yn eich ardal chi.

#Belonging2018 #Perthyn2018