Rules of Engagement for:

#MeToo Wales: Stories from the Creative Industries

 
·      The event is to share experiences in the Welsh creative industries, for people both working or in training - not personal experiences unrelated to your work.

·      The event is for everyone, and we encourage people at all stages of their training and careers to attend.

·      The event will not provide structured victim support but we will ensure that there are support organisations present at the event.

·      We will redact sensitive information, names, and identifying details from stories so that the event is free of legal risk.

·      There will be a discussion after the sharing which will be facilitated by Re-Live. The audience must assume confidentiality and respect others at all times.

·      Due to the sensitive nature of the event, #MeToo Wales is not open to the press, but we will ensure any outcomes or learning from the night is available.

·      We will not be making film or sound recordings of the event. Re-Live will document the event through note-taking.

·      We ask the audience to be mindful and respectful in their own social media after the event. 

Rheolau Ymgysylltu ar gyfer:

#MeToo Cymru: Storïau gan Ddiwydiannau Creadigol


·      Mae’r digwyddiad ar gyfer rhannu profiadau yn y diwydiannau creadigol, ar gyfer pobl sy’n gweithio neu o dan hyfforddiant – dim profiadau personol sydd ddim yn ymwneud â gwaith.

·      Mae’r digwyddiad ar gyfer pawb, ac ‘rydym yn cynnwys bobl o bob cyfnod o’u hyfforddiant a’u gyrfa I fynychu

·      Ni fydd y digwyddiad yn cynnig cymorth strwythuredig ar gyfer dioddefwyr ond byddem yn sicrhau y bydd sefydliadau cymorth yn bresennol yn y digwyddiad.

·      Byddem yn tynnu gwybodaeth sensitif, enwau, a manylion adnabod o’r storiau er mwyn I’r digwyddiad for yn rhydd o risg gyfreithiol.

·      Yn dilyn rhannu storïau, cynhelir trafodaeth dan arweiniad Re-Live.  Dylai’r gynulleidfa gadw cyfrinachedd a pharchu eraill ar bob adeg.

·      Oherwydd natur sensitif y digwyddiad, nid yw #MeToo Cymru yn agored I’r cyfryngau, ond byddem yn sicrhau y bydd y deilliannau o’r dysgu ar ôl y noson ar gael.

·      Ni fyddem yn ffilmio’r digwyddiad nac yn gwneud recordiad sain. Bydd Re-Live yn cofnodi’r digwyddiad mewn nodiadau.

·      Yn dilyn y digwyddiad, gofynnwn I’r gynulleidfa fod yn ofalus a pharchus gyda gwefannau cymdeithasol.