Everyone Has a Story to Tell: 5 Day Experiential Life Story Training

Re-Live is an award-winning charity providing a dynamic, inspirational programme of Life Story work.

Over the last 10 years we have co-created theatre work with older people, veterans and families living with post-traumatic stress, people diagnosed with a terminal illness and people living with dementia and their loved ones. We create theatre which challenges stigma and changes the way we see each other.

Re-Live Co-Directors Alison O’Connor and Karin Diamond will deliver a 5 day experiential training programme, sharing 10 years of skills and experience in the field of Life Story work.

As Arts in Health is being prioritised by Arts Council Wales and Welsh Government, this training is designed to equip participants with the skills needed to carry out innovative and ethical life story work. It will be a unique opportunity for artists to find new ways of exploring and widening their practice, through accessing the many opportunities this expanding field is creating.

Participants will be invited to reflect on their own life story and be willing to share aspects of this with the training group.

At the heart of this training is our vision of Wales becoming an international beacon for Arts in Health and Wellbeing work. 

When and where:

4th - 8th Sept 2017: Chapter, Cardiff 

18th - 22nd Sept 2017: Theatr Clwyd, Mold 

The training courses are now fully booked. If you would like to be added to the reserve list, please get in touch - info@re-live.org.uk

Time: 10am-5pm

Subsidised Fee: £200

Supported by ACW, Chapter and Theatr Clwyd

Who is it for:

This training is aimed at arts practitioners working in any art form or health and social care professionals with experience of arts practice. We are looking for participants who are interested in people, communities and their stories.

If you’re interested in the training, please send an email outlining your interest and relevant experience to: info@re-live.org.uk

In your email please tell us a little bit about you and your experience of arts practice. We would also be interested to find out what has drawn you to this particular training and how you might use Life Story Work to further Arts and Health practice in Wales.

If there is more interest than the total number of places ( 8 participants per training course), we will allocate based on experience and arts practice.

The 5 day training will be through the medium of English, but we welcome Welsh language arts practitioners.

“Re-Live are respected nationally and internationally. They entertain audiences and influence policy makers while setting ethical and artistic standards.” Kate Organ, Arts Advisor, The Baring Foundation

International Leadership in Arts and Health Award, Arts and Health Australia

Community Award, Age Cymru

Arts and Health Practice Award, Royal Society for Public Health

Best Director & Best Male Actor for Belonging/Perthyn, WalesTheatre Awards

Winston Churchill Fellows (Karin Diamond, Japan; Alison O’Connor, Bosnia and Herzegovina & USA)

Logos for training.png

Mae gan pawb Stori i’w Dweud: Hyfforddiant Profiad Stori Bywyd 5 niwrnod

Mae Re-Live yn elusen sydd wedi derbyn gwobr am ddarparu rhaglen dynamig ac ysbrydoledig ar Waith Stori Bywyd.

Dros y deng mlynedd diwethaf ‘rydym wedi cyd-greu gwaith theatrig gyda phobl hŷn, cyn-filwyr a’u teuluoedd sy’n byw â straen wedi trawma, pobl sy’n byw â salwch angeuol a phobl sy’n byw â dementia a’u hanwyliaid.  ‘Rydym yn creu theatr sy’n rhoi sialens i stigma gan wyrdroi sut yr ydym yn gweld ein gilydd.

Bydd Cyd-Gyfarwyddwyr, Alison O’Connor a Karin Diamond yn cyflwyno rhaglen hyfforddiant profiad 5 niwrnod gan rannu 10 mlynedd o sgiliau a phrofiad yn y maes o Waith Stori Bywyd.

Gan fod Celfyddydau mewn Iechyd yn cael ei flaenoriaethu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Llywodraeth Leol, mae’r hyfforddiant hwn wedi ei ddylunio er mwyn arfogi cyfranogwyr gyda’r sgiliau angenrheidiol er mwyn cynnal gwaith stori bywyd arloesol moesegol.  Bydd yn gyfle unigryw i artistiaid ddarganfod ffyrdd newydd o ymchwilio ac ehangu eu hymarfer, drwy asesu’r amrywiol gyfleoedd y mae’r maes hwn yn ei gynnig iddynt.

Gwahoddir cyfranogwyr i adlewyrchu ar eu profiad bywyd personol gan fod yn barod  i rannu agweddau o hynny gyda’r grŵp hyfforddi.

Wrth wraidd yr hyfforddiant hwn, ein gweledigaeth yw gweld Cymru’n dod yn begwn rhyngwladol ar gyfer gwaith Celfyddydau mewn Iechyd a Lles.

Pryd a lle:

4ydd – 8ed Medi 2017: Chapter, Caerdydd 

18ed – 22in Medi 2017: Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 

Mae'r cyrsiau hyfforddiant bellach yn llawn. Os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr aros, plis cysylltwch â ni - info@re-live.org.uk

Amser:  10 y bore – 5 y prynhawn

Ffi gyda chymhorthdal: £200

Wedi ei gefnogi gan ACW, Chapter a Theatr Clwyd

Ar gyfer pwy:

Mae’r hyfforddiant hwn wedi ei anelu at gyfranogwyr celf sy’n gweithio mewn unrhyw ddull artistig neu iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol ac sydd â phrofiad mewn ymarfer celfyddydol.  ‘Rydym yn chwilio am gyfranogwyr sydd â diddordeb mewn pobl, y gymuned a’u storïau.

Os oes gennych ddiddordeb yn yr hyfforddiant, a fyddech cystal ag anfon ebost yn amlinellu eich diddordeb a’ch profiad perthnasol i: info@re-live.org.uk

Cynhelir yr hyfforddiant 5 niwrnod drwy gyfrwng y Saesneg, ond ‘rydym yn croesawu cyfranogwyr celfyddydol Cymraeg hefyd.

“Re-Live are respected nationally and internationally. They entertain audiences and influence policy makers while setting ethical and artistic standards.” Kate Organ, Arts Advisor, The Baring Foundation

Theatr Clwyd logo.png